Evaluatievragenlijst over uw deelname aan het LISS panel – de vragenlijsten (februari 2024)

De evaluatievragenlijst is in december 2023 afgenomen in het LISS panel. In de evaluatievragenlijst wordt de LISS panelleden gevraagd wat ze van hun deelname aan het LISS panel vinden. In totaal waren er 7.229 panelleden uitgenodigd, waarvan 5.480 panelleden (75,8%) de evaluatievragenlijst helemaal hebben ingevuld.  De evaluatievragenlijst wordt om de twee jaar aan de panelleden voorgelegd. 

Net als in de laatste meting van augustus 2021 is de vragenlijst verdeeld in drie onderwerpen. Over de eerste twee onderwerpen kunt u nu meer lezen:
1. de vragenlijsten (over de onderwerpen, de duidelijkheid en de lengte van de vragenlijsten);
2. de manier waarop panelleden meedoen (welke apparatuur, hun mening over de lay-out op een smartphone);
Over het derde onderwerp leest u op een later tijdstip meer. Dat gaat over:
3. het contact met de afdeling Panelbeheer (via de telefonische helpdesk, bericht op berichtenscherm of e-mail of website voor panelleden).

De onderwerpen van de vragenlijsten

De onderwerpen van de vragenlijsten zijn in het algemeen in tien onderwerpen in te delen. In Tabel 1 staan de percentages panelleden die een onderwerp van een vragenlijst ‘leuk’, ‘interessant’ of ‘vervelend’ vinden op basis van een rapportcijfer van 6 of hoger. Vragenlijsten met als onderwerp ‘politieke voorkeur, verkiezingen’, ‘religie en geloof’ en ‘financiën, pensioenen, inkomsten, bezittingen en leningen’ worden (net zoals bij de vorige metingen in 2017, 2019 en 2021) het minst gewaardeerd en door ongeveer een derde van de panelleden zelfs als vervelend ervaren.

Oneens of eens met uitspraken over de vragenlijsten

De resultaten in Tabel 2 laten zien dat het grootste deel van de panelleden de vragen niet ingewikkeld vindt (68,9%), vaak niet lang hoeft na te denken over de antwoorden (59,2%) en de vragen goed geformuleerd vindt (76,3%). De uitspraak dat de onderwerpen van de vragenlijsten verrassend zijn, wordt neutraal beoordeeld, al is het aandeel panelleden dat de onderwerpen meestal verrassend vindt (36,4%), groter dan het aandeel panelleden dat dit niet zo vindt (16,2%). Bijna de helft (46,4%) van de panelleden is van tevoren nieuwsgierig naar de inhoud van de vragen. De tabel laat ook zien dat meer dan de helft (52,6%) van de panelleden een hekel eraan heeft om informatie op te zoeken om vragen te kunnen beantwoorden.

Lengte van de vragenlijsten

Van de 5.488 panelleden vindt 81,1% dat de lengte van de vragenlijsten afwisselend lang en kort is. 14,0% vindt dat (meer dan) de helft van de vragenlijsten te lang is. Zo’n 4,9% van de panelleden vindt dat (meer dan) de helft van de vragenlijsten te kort is. Op de vraag ‘Vindt u de vragenlijsten te lang of te kort?’, antwoordt 38,6% dat de vragenlijsten ‘soms’ of ‘meestal’ te lang waren, 57,5% ‘niet te lang en niet te kort’, en 3,8% ‘soms’ of ‘meestal te kort’.

Grafiek 1 laat zien dat het ruim een kwart van de panelleden niet uit maakt hoe lang een vragenlijst maximaal mag duren. Bijna de helft van de panelleden vindt (net als in de vorige meting in 2021) dat een vragenlijst maximaal 10 of 15 minuten mag duren. Daarnaast vinden meer mensen in deze meting (36,1%) dat een vragenlijst maximaal 5 of 10 minuten mag duren in vergelijking met de meting 2021 (30,5%). Daartegenover vinden juist minder panelleden (12,5%) dat een vragenlijst maximaal 20 of 25 minuten mag duren dan in meting 2021 (15,0%). Ook kiezen panelleden nu minder vaak de optie ‘maakt niet uit’ (23,6%) dan in de meting 2021 (26,1). De uitkomsten van de grafiek geven geen bijzonderheden als er wordt gekeken naar leeftijd en opleidingsniveau.

Redenen om mee te doen aan het LISS panel

In Tabel 3 staan de belangrijkste redenen waarom mensen (blijven) meedoen aan het LISS panel. Er kon voor meerdere redenen worden gekozen. De belangrijkste reden om mee te doen aan het LISS panel is om anderen (onderzoekers) te helpen (bijna 75%). Als tweede belangrijkste reden wordt de financiële vergoeding genoemd (44,6%). Deze laatste reden wordt door 15-44 jarigen het vaakst als meest belangrijke reden genoemd.

Bij de uitspraak of de panelleden vragenlijstonderzoek belangrijk voor de samenleving vinden, geeft 81,7% aan het hiermee (helemaal) eens te zijn. Slechts 1,2% geeft aan het hiermee (helemaal) oneens te zijn. 16,7% van de panelleden geeft neutraal als antwoord op deze vraag.

Er is ook gevraagd of men lid is van een of meer andere online panels: dat is het geval voor 11,8% van panelleden die hebben meegedaan aan deze evaluatievragenlijst.

Financiële vergoeding voor het invullen van de vragenlijsten

Leden van het LISS panel krijgen een financiële vergoeding voor iedere vragenlijst die zij invullen. Deze vergoeding is vijftien euro per uur (25 cent per minuut). Per vragenlijst wordt de invultijd ingeschat die een gemiddeld panellid nodig heeft om de vragenlijst in te vullen. Na elk kwartaal wordt het opgebouwde tegoed op de rekening van het panellid bijgeschreven.

De vergoeding wordt door 18,6% van de panelleden te laag gevonden (in 2021 was dit 15,4%). Het overgrote deel van de panelleden (81,2%) geeft aan de vergoeding goed te vinden. Dat de vergoeding na elk kwartaal wordt overgemaakt vindt 90,4% precies goed. De andere panelleden vinden dat er een te lange periode (9,2%) óf een te korte periode (0,4%) tussen de uitbetalingen zit.

Zouden de panelleden de LISS vragenlijsten ook invullen als ze hiervoor geen vergoeding zouden krijgen? Deze vraag is gesteld aan de 2.447 panelleden die aangaven dat de vergoeding een van de drie belangrijkste redenen was om mee te doen. Op deze vraag antwoordde 71,5% van deze groep dit ‘waarschijnlijk niet’ of ‘zeker niet’ te doen, terwijl 19,9% aangaf het ‘waarschijnlijk wel’ of ‘zeker wel’ te doen. De overige 8,6% gaf aan niet te weten of ze dan nog zouden meedoen. Voor de leeftijdsgroep 15-54 jarigen is het krijgen van een financiële vergoeding voor het invullen van de vragenlijsten noodzakelijk om te blijven meedoen.

Rapportcijfer voor de vragenlijsten

Panelleden werden gevraagd een rapportcijfer te geven voor de vragenlijsten van het LISS panel. Gemiddeld gaven de panelleden hiervoor een 7,8. Slechts 0,8% van de panelleden gaf de vragenlijsten een onvoldoende (5 of lager) en maar liefst 66,3% van de panelleden gaf een 8 of hoger.

Apparatuur waarmee vragenlijsten worden ingevuld

Grafiek 2 laat zien dat het meest gebruikte apparaat voor het invullen van de vragenlijsten nog steeds een computer of laptop is (54,3%). Opvallend is dat het aantal panelleden dat de vragenlijsten invult op een smartphone in de laatste vier metingen is gestegen. Het aantal panelleden dat de vragenlijsten meestal invult op een computer of laptop is daarentegen sinds 2017 elke meting gedaald. Het percentage dat de vragenlijsten invult op een tablet blijft redelijk stabiel.

De panelleden in de leeftijdsgroepen tussen 15-44 jaar gebruiken vaker een smartphone voor het beantwoorden van LISS panel vragenlijsten dan panelleden in de leeftijdsgroepen 45-65+. De leeftijdsgroepen 45-65+ gebruiken vaker een computer of laptop dan de leeftijdsgroepen tussen 15-44 jaar.


In een volgend bericht schrijven we over wat u vindt van het contact met de afdeling Panelbeheer en gaan we in op een aantal opmerkingen van panelleden over bijvoorbeeld technische verbeteringen, de lengte en inhoud van de vragenlijsten, en betrokken worden bij de onderzoeksresultaten. 

Dank aan iedereen die deze evaluatievragenlijst heeft ingevuld. Het geeft ons waardevolle inzichten. Daar waar mogelijk kunnen we met uw antwoorden dingen verbeteren of u beter informeren over onze werkwijze.